انجمن لجستیک ایران- شورای پژوهش
شورای پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/1 | 
 کمیته تدوین استاندارد:
 • شناسایی و تمرکز استانداردهای ملی و بین‌اللملی موجود                                                                          
 • شناسایی زمینه‌های که به تدوین استاندارد نیازمند می‌باشند                                                                     
 • طراحی، تدوین و پیشنهاد استاندارد لجستیکی
 • ایجاد ارتباط با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • ایجاد ارتباط با موسسات استاندارد در سطح جهان و منطقه
 • طراحی و تدوین چارچوب جایزه ملی لجستیک ایران
کمیته ارتباط با صنایع و دانشگاه‌ها:
 • برنامه‌ریزی و تلاش برای برقراری و قوام دهی ارتباط صنعت لجستیک ایران با سایر صنایع، دانشگاه‌ها، و مراکز پژوهشی داخلی و بین‌اللملی
 • شناسایی، ارزیابی و تقدیر از استادان ،دانشجویان ، کارشناسان ، مدیران، کسب‌و‌کارها و زنجیره‌های تأمین نمونه در چارچوب اهداف و برنامه‌های جایزه ملی لجستیک ایران
 • هدایت و ساماندهی امور کارآموزی، کارورزی، پژوهش‌ها و رساله‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا
کمیته ترازیابی :
 • شناسایی و تعیین بهترین عملکردهای موجود در صنعت لجستیک داخل و خارج از کشور
 • انجام هماهنگی و مذاکرات مقدماتی برای انعقاد قراردادهای ترازیابی
 • ایجاد بانک بهترین عملکردها
 • اجرای برنامه‌های ترازیابی با همکاری کارفرمایان علاقه‌مند و شرکای منتخب برای ترازیابی در چارچوب قراردادهای همکاری موردنیاز
نشانی مطلب در وبگاه انجمن لجستیک ایران:
http://ilscs.ir/find.php?item=1.111.41.fa
برگشت به اصل مطلب