اعضای حقیقی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/5 | 
                فرزاد نزاکـتی                   
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۲۸          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۶۲          
        محمدرضا مهران جلیل               
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۲۸          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۶۱           
            پارمیس صباغیان                
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی                     
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۲۸          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۶۰           
                  علی بیات                    
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۲۸          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۵۹          
                 علی موقـر                     
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۲۸          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۵۸          
               حامـد بابائی                    
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۲۸          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۵۷          
              نوشـین افضلی                 
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۲۸          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۵۶                           مریم افـراز                    
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۲۸          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۵۵          
          سید مهدی حسینی               
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۲۳          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۵۴          
               حنیف زرافشان                 
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۱۷           
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۵۳          
               رضا خاصوانی                   
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۱۴           
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۵۲          
               پرستو نعیـمی                 
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی                    
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۰۷         
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۵۱          
                 لیلا سـاری                    
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی                    
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۰۷         
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۵۰                        بهـروز رفیعی                  
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی                    
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۰۷         
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۴۹                     امیر حسین پریدار               
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی                    
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۰۷         
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۴۸                    معصومه اکبری مهر              
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی                    
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۱.۰۷         
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۴۷         
                شیـوا تنومند                  
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۳۰          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۴۶                          محسن امینی                 
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۳۰          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۴۵          
                 مجیـد بقائی                  
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۳۰          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۴۴           
               علیرضـا جعفری                
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی ارشد              
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۲۶          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۴۳          
     بهتاش حسین زاده بختوری         
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی                    
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۲۰         
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۴۲         
       بیتا حسین زاده بختوری           
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی    
      مقطع : کارشناسی                    
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۲۰         
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۴۱             کامران حسین زاده بختوری           
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی   
      مقطع : دکتری تخصصی             
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۲۰         
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۴۰          
      میر یاسین سید ولی زاده           
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی   
      مقطع : کارشناسی ارشد             
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۲۰         
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۳۹         
                الهام نوریان                 
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۲۰        
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۳۸                      بهاره سهرابی                  
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۲۰        
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۳۷        
               مسعود خزائی                
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۲۰        
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۳۶        
                  ایوب خزائی                
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۲۰        
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۳۵                          محمد اژدر                  
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۱۸         
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۳۴                   سید مجتبی فرجامی           
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۱۱          
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۳۳                       سعید جعفری راد            
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۱۰.۰۶        
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۳۲                           احمد مرندی               
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۲۹       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۳۱                      حمیدضا سلمانی              
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : دکتری                        
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۲۹       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۳۰        
                 فرخ تورانی                  
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۲۹       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۲۹         
              محمد سعادتی                
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۲۹       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۲۸        
                پرویز تورانی                 
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : دکتری                        
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۲۹       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۲۷                  لقمان یوسفی آذر                
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۲۹       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۲۶        


                نـدا علیی                     
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی   
      مقطع : کارشناسی                   
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۲۷       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۲۶        
           سودا فرشی رادور                
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی   
      مقطع : کارشناسی                   
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۲۷       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۲۵        
           حسن فرامرز پور                  
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی   
      مقطع : کارشناسی ارشد             
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۲۷        
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۲۴         
         حسین کرمی منفرد               
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی   
      مقطع : کارشناسی                   
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۱۹        
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۲۳                 وحید عباسی مقدم               
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی   
      مقطع : کارشناسی                   
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۱۵       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۲۲        
             آرش رمضانی                   
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۰۸       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۲۱                        داود نصیـر                    
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۹.۰۴       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۲۰         
       مجتبی رمضانعلی زاده              
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۳۰      
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۱۹         
           مرتضی فسائی                   
      نوع عضویت: پیوسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی ارشد            
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۲۸      
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۱۸                مصطفی نوروز قلعه نوی          
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی  
      مقطع : کارشناسی                  
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۱۰       
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۱۷        
                سارا شکـرائی               
      نوع عضویت: وابسته - حقیقی 
      مقطع : کارشناسی                 
      تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۱۰      
      شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۱۶                محمد حسین عباسی         
     نوع عضویت: وابسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی                
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۱۰     
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۱۵                  شهاب نیک منظـر           
     نوع عضویت: پیوسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی ارشد          
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۱۰      
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۱۴       


              امیر مقـاریان               
     نوع عضویت: پیوسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی ارشد          
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۱۰      
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۱۳       
             اشکان صفـاجو              
     نوع عضویت: پیوسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی ارشد          
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۰۷     
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۱۲        


           بهرنگ عقیلی نسب          
     نوع عضویت: پیوسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی ارشد          
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۰۱      
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۱۱                      عارفـه نوروزی              
     نوع عضویت: وابسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی                
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۰۱     
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۱۲                 بابک عقیلی نسب            
     نوع عضویت: پیوسته - حقیقی
     مقطع : دکتری                      
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۸.۰۱      
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۱۰                   محمدرضا کشوری            
     نوع عضویت: وابسته - حقیقی
     مقطع : کاردانی                    
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۷.۱۵     
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۰۹                  حسین محمـودی             
     نوع عضویت: پیوسته - حقیقی 
     مقطع : کارشناسی ارشد           
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۷.۲۶      
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۰۸                     لاله نـوری زاده              
     نوع عضویت: وابسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی                
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۷.۱۵    
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۰۷     


              مریم طالـعی               
     نوع عضویت: وابسته - حقیقی
     مقطع : کاردانی                    
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۷.۱۵    
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۰۶     


             مهدی رضایی               
     نوع عضویت: وابسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی                
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۷.۱۵    
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۰۵                فهیمه رنجبـری              
     نوع عضویت: وابسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی                
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۷.۱۵    
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۰۴                  سمیـرا استوار               
     نوع عضویت: پیوسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی ارشد          
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۷.۱۵     
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۱۰۰۳                  سهیـلا نعمتـی              
     نوع عضویت: وابسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی ارشد         
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۲.۱۲     
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۰۲                 صادق شریفـی               
     نوع عضویت: وابسته - حقیقی
     مقطع : کارشناسی ارشد         
     تاریخ عضویت : ۱۴۰۲.۰۲.۱۲     
     شماره عضویت: ۰۲۰۰۱۲۰۰۱      

 

دفعات مشاهده: 1624 بار   |   دفعات چاپ: 262 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن لجستیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Iran logistics society

Designed & Developed by : Yektaweb