يكشنبه, آذر 17, 1398

 lscm2019

چشم انداز

مي‌خواهيم مبداء تحولات صنعت لجستيک و زنجيره تامين در ايران باشيم.

ماموريت

مطالعه و هدايت در راستاي يکپارچه‌سازي فرايندها، توسعه منابع لجستيکي و بهبود سطح بهره‌وري بخش‌هاي مختلف کشور.