يكشنبه, آذر 17, 1398

 lscm2019

 

تشريح آرم انجمن لجستيک ايران

 • ماده اصلي در طراحي اين نشان ( آرم ) ، حروف اول عبارت "انجمن لجستيک ايران" ( ا . ل . ا ) است. دو حرف الف و لام، تشکيل فرم به هم پيوسته اي را داده اند که اين شکل فرم آناليز شده و تجريدي نقشه ايران را تداعي مي کند. (عنصر اصلي). اين دو حرف و شکل تشکيل شده از آن ، با تکرار آينه وارخود، فرم ديگري را ساخته که اين فرم ذاتي سه بعدي و جوهري دايناميک دارد. (ترکيب کلي)
 • فضاي خالي بوجود آمده بواسطه نزديک شدن دو عنصر اصلي، حرف الف (ايران) را بصورت نگاتيو بعنوان فرم مشترک تشکيل داده است.
 • حروف به نحوي قرار گرفته اند که يک فرم ريتميک ( متناوب) و همچنين چرخشي را ايجاد کرده اند. که اشاره به: روند سيستماتيک، دايناميزم و پويائي، حرکت، چرخه و زنجيره کار ( زنجيره ي تامين ) دارد.
 • استفاده از فرم هاي عمودي و ايستا، در کنار فرم هاي زاويه دار، نمادي از قاطعيت و محکم بودن مجموعه (در اينجا انجمن) است. فرم نهائي، ويژگي هاي زير را به همراه آورده:
 1. يکپارچگي، همبستگي و ريتم .
 2. تاکيد مضائف بصري بر روي فرم سه بعدي به معناي جامع نگري.
 3. اشتراک حرف الف (ايران ) در مرکز آرم، تاکيد برهدف اصلي انجمن که همان ايران و توسعه ي ملي است.

 

رنگ هاي بکار رفته در نشان انجمن لجستيک ايران:

 • در طراحي آرم از دو رنگ زرد پررنگ و آبي تيره استفاده شده است.
 • رنگ زرد از خانواده رنگ هاي گرم بوده و مفاهيم زير را بيان مي کند: گرمي . روشني . روشنگري . وضوح و شفاف سازي و...
 • اين رنگ در عين حال از نظر سمبوليک نماد فهم، دانش، افکار برتر، و شعور درخشان است.
 • رنگ زرد رنگي است که سرعت جريان کار و پويايي کار را نشان مي دهد.
 • رنگ آبي از خانواده رنگ هاي سرد است بوده و بطور سمبوليک نماد معنويت، آرامي و آرامش، ژرف بيني، شکيبايي و ثبات است. اين رنگ همچنين بهترين همنشين با رنگ زرد متمايل به نارنجي در چرخه رنگ هاي متباين است. اين دو رنگ در کنار هم، بر شدت و اثر يکديگر اضافه کرده وهريک بيان ديگري را واضح ترميکند.